حمل و نقل بین المللی

 

Untitled-2 

شرکت حمل و نقل هژیربار به نمایندگی از شرکت حمل و نقل بین المللی خاورمیانه کلیه امور مربوط به کاپیتاژ،تمدید دفترچه خروج،دریافت گذرنامه،مجوز خروج راننده و صدور CMRرا جهت حمل و نقل بین المللی مواد نفتی انجام میدهد.