بازرسی و کنترل تجهیزات

رعایت اصول امانت داری ،  ایمنی و همچنین مقررات مربوط به گواهینامه مدیریت یکپارچه (شامل موارد زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی) ما را موظف و مکلف  به تهیه تجهیزات ایمن ، ویژه و قابل اطمینان با هدف حفظ جان و مال مشتریان و عموم مردم  نموده است . در این راستاکلیه تجهیزات شرکت حمل و نقل فرآورده های نفتی هژیربار ایلام زیر نظر بازرسان فنی کنترل  شده و حضور بازرسان فنی در کلیه مراحل حمل ( قبل از بارگیریحین بارگیری پس از بارگیری ) بر اساس قراردادهای منعقده الزامی میباشد. کلیه تجهیزات شرکت دارای گواهینامه صلاحیت بوده و بر اساس برنامه ریزی انجام شده بصورت ادواری کنترل و به روز آوری می شود.