حمل موردی

آن دسته از مشتریانی که محمولات آنها از حجم کمی برخوردار بوده در قالب توافقنامه کتبی و یا شفاهی دریافت کننده خدمات حمل از شرکت میباشند. این شرکت ها غالبا از گروه صنایع پایین دستی نفت و گاز و پتروشیمی میباشند.