حمل دوره ای

درخواست های حملی که پس از بررسی منجر به عقد قرارداد مدت دار شده ،  بعنوان حمل دوره ای محسوب میگردد و عمدتا مربوط به پالایشگاه ها ، مجتمع های پتروشیمی و شرکت بزرگ بوده  و از حجم قابل توجهی برخوردار میباشد. در این روش  غالبا شرکت با بررسی اطلاعات مناقصات حمل شامل : زمان حمل ،  نوع محموله ، مقدار ، آهنگ حمل ، مبداء ، مقصد ، مسافت ، تجهیزات حمل ، شرایط اقلیمی و پتانسیل های حمل منطقه  پس از طی نمودن مراحل تشریفات مناقصه و انتخاب توسط مشتری اقدام به عقد قرارداد مدت دار می نماید.